Menu
Váš košík

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode imelektro.eu. Nákupom v našom e-shope zároveň potvrdzujete, že ste s uvedenými obchodnými podmienkami stotožnení a súlasite s nimi. 

Prevádzkovateľom internetového obchodu imelektro.eu je spoločnosť Iveta Mlýneková I+M so sídlom – Šteberlova 6108/81 Pezinok, IČO: 36953601, DIČ: 1020234226, IČ DPH: SK1020234226, zapísané v živnostenskom registry č. 107-13713.

Dodávateľom elektroinštalačného materiálu, doplnkového sortimentu a služieb ponúkaných v e-shope imelektro.eu je spoločnosť Iveta Mlýneková I+M, so sídlom – Šteberlova 6108/81 Pezinok.

Kupujúcim v našom e-shope je každý návštevník, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

Kupujúci v internetovom obchode www.imelektro.eu plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.


1. Cena

Sme platiteľmi DPH.
Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane aktuálne platnej DPH.
Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.


2. Spôsob objednania

Objednávať si môžete online priamo na našej stránke. Registrácia nie je nutná, avšak našim stálym zákazníkom často ponúkame zľavy a rôzne výhodné akcie. Vaša registrácia nám pomáha evidovať všetky Vaše vykonané nákupy. 

Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope, výberom jednotlivých tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné a kompletné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky v našom objednávkovom systéme. 

Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

Ak Vám z nejakého dôvodu nefunguje vytvorenie objednávky, využite možnosť zaslať objednávku prostredníctvom e-mailu na našu e-mailovú adresu info@imelektro.eu. Taktiež môžete objednávku zaslať aj písomne na uvedenú adresu našej firmy, prípadne zavolať na telefónne číslo uvedené v kontaktných informáciách našej firmy. Radi Vám s čímkoľvek poradíme a zodpovieme na všetky Vaše otázky.


3. Spôsob platby

Naši zákazníci majú možnosť uhradiť kúpnu cenu za tovar alebo služby niekoľkými spôsobmi:

Dobierka – za zakúpený tovar zaplatíte priamo kuriérovi, prípadne zamestnancovi pošty pri preberaní tovaru do vlastných rúk. Po odoslaní objednávky obdržíte faktúru.

Platba pri osobnom odbere – za tovar alebo služby zaplatíte osobne, priamo v sídle našej firmy. Ihneď po zaplatení za tovar alebo služby obdržíte pokladničný doklad z elektronickej registračnej pokladne.


4. Dodacie podmienky

Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota. Taktiež je možné dohodnúť termín odoslania tovaru alebo služby podľa požiadaviek kupujúceho. Po odoslaní zásielky kupujúcemu oznámime predpokladaný čas doručenia jeho zásielky, aby sme si boli istý, že si zásielku bude môcť prevziať. Vodič kuriérskej spoločnosti ohlási kupujúcemu vopred svoj príchod prostredníctvom sms avizácie. 

Ak je tovar skladom, je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.

Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.

Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra – daňový doklad, ak ju predávajúci nepošle elektronicky prostredníctvom e-mailu, návod ako i ostatné dokumenty potrebné k tovaru alebo službe.

Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom kuriérskej spoločnosti - zvyčajne kuriér slovenskej pošty alebo osobným dovozom (ak je to možné a vopred dohodnuté). Tovar a doplnkový sortiment je možné si vybrať a vyzdvihnúť i osobne, počas otváracej doby, alebo kedykoľvek i mimo nej po telefonickom alebo e-mailovom dohovore.


5. Balné

Za obaly, ktoré zabezpečujú bezpečnú prepravu Vašej zásielky a chránia ju pred poškodením počas prepravy si v žiadnom prípade neúčtujeme žiadne poplatky. Položka ako je kvalitné zabalenie rastliny a jej ochrana počas prepravy je pre nás samozrejmosť, za ktorú kupujúci nemusí platiť!


6. Prevod vlastníckeho práva

Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia za predmet kúpnej zmluvy.


7. Záručná doba a záručný list

Ako záručný list slúži daňový doklad - faktúra. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru kupujúcim (napríklad zlá manipulácia s tovarom, neodborná montáž alebo iné poškodenia tovaru pri manipulácii s ním). Toto nie je možné považovať za vadu predávajuceho a nemožno ju ani ako takú reklamovať. 

Záruka sa nevzťahuje najmä na:

  • vady a poškodenie tovaru spôsobené prirodzeným alebo mechanickým poškodením tovaru a jeho komponentov, vrátane náhodného;
  • vady a poškodenie tovaru spôsobené znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby;
  • vady a poškodenie tovaru spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia nezodpovedajú podmienkam, v ktorých sa tovar bežne používa;
  • vady a poškodenie tovaru spôsobené v dôsledku živelnej udalosti;
  • vady a poškodenie tovaru spôsobené násilným poškodením tovaru;
  • vady a poškodenie tovaru spôsobené nedodržaním zásad používania tovaru;
  • tovar, u ktorého vypršala dňom prevzatia do reklamácie záručná doba;
  • vady a poškodenie tovaru spôsobené použitím iných komponentov, než odporúčaných výrobcom alebo dodávateľom, rovnako ako aj opravou či modifikáciou osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom alebo dodávateľom;
  • vady a poškodenie tovaru, o ktorých kupujúci pred prevzatím tovaru vedel;
  • vady a poškodenie tovaru, ktoré si kupujúci spôsobil sám, alebo ktoré boli spôsobené neodbornou manipuláciou a uskladnením tovaru.


8. Reklamačné podmienky

V prípade, že chce zákazník reklamovať tovar kúpený v internetovom obchode www.imelektro.eu , je povinný nás informovať telefonicky, alebo na e-mailovej adrese: info@imelektro.eu. Následne do troch pracovných dní budú zákazníkovi zaslané potrebné informácie o ďalšom postupe a prípadne aj adresa, kam zákazník zašle reklamovaný tovar (tiež v sekcii kontaktné údaje). Zásielky, z ktorých nie je zrejmé, prečo k nám boli zaslané, budú vrátené odosielateľovi. V prípade objemnejšieho tovaru, ktoré nemožno zaslať poštou alebo inou zásielkovou službou je nutné, aby kupujúci tovar dopravil na vlastné náklady priamo do sídla našej firmy, kde mu bude tovar v prípade uznania reklamácie vymenený.

V prípade reklamácií zaslaných poštou či zásielkovou službou dodávateľ posúdi oprávnenosť reklamácie a po posúdení vyrozumie zákazníka telefonicky či emailom o spôsobe vybavenia reklamácie. Lehota na vybavenie reklamácie je podľa zákona č. 634/1992 Zb. 30 dní.


9. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu

Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa zakúpenia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy (zakúpený tovar) od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry – daňového dokladu, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. 

Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.


10. Práva a povinnosti zmluvných strán:

Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

Kupujúci je povinný:

prevziať objednaný tovar,

zaplatiť za tovar dohodnutú hodnotu predávajúcemu,

prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

Predávajúci je povinný:

dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene

spolu s tovarom, alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, návod v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.


11. Zmluvná pokuta:

Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške celkových nákladov na prepravu tovaru od predávajúceho ku kupujúcemu a taktiež naopak, od kupujúceho (v prípade že zásielku neprevzal) k predávajúcemu v prípade, že vznikla kúpna zmluva, ktorú nestornoval alebo od ktorej neodstúpil a tovar si od dopravcu nevyzdvihol, a tak bol vrátený späť predávajúcemu alebo bol vyzvaný predávajúcim k prevzatiu tovaru, pričom si tovar neprevzal, nakoľko porušil ustanovenia v čl. X. bod 2, písm. a.

Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu ako aj ostatné náklady predávajúceho súvisiace s nenaplnením kúpnej zmluvy.


12. Záverečné ustanovenia:

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi dodávateľom a zákazníkom. Dodávateľ si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Zmenené obchodné podmienky vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach www.imelektro.eu rovnako ako vo svojej prevádzke najmenej mesiac pred účinnosťou nových obchodných podmienok.

V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

Odoslaním objednávky si kupujúci prečítal všeobecné obchodné podmienky, ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.

Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti – 90201 Pezinok, Šteberlova 6108/81, k nahliadnutiu kupujúcim ako i zverejnené na internetovej stránke e-shopu www.imelektro.eu.

Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako i v ich neoddeliteľných súčastiach - (prílohách), sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. Júna 2016. 

Používame súbory cookie na zlepšenie funkcií prehliadania. Viac informácii - Ochrana osobných údajov.